Meža eksperti

Vairāk iespēju, vairāk atbildības savā mežā

2022. gada 9. jūlijs
Grozījumi MK noteikumos prasa arī vairāk atbildības mežā

No 1. jūlija ir spēkā grozījumi MK noteikumos – Nr. 935 “Noteikumi par koku ciršanu mežā” un Nr. 308 “Meža atjaunošanas, meža ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumi”. Meža īpašniekiem turpmāk būs vairāk brīvības saimniekot savā īpašumā, bet arī būs jārūpējas par saviem mežiem ar lielāku atbildību.

Izmaiņas koku ciršanas noteikumos meža īpašniekam dod lielāku rīcības brīvību attiecībā uz koku ciršanu galvenajā cirtē, krājas kopšanas cirtēs un nekvalitatīvi atjaunojušos jaunaudžu nomaiņai, kā arī nosacījumos, lai mežaudzi atzītu par atjaunotu vai ieaudzētu. Vienlaikus tiek izvirzīts papildus regulējums attiecībā uz meža atjaunošanu.

Noteikumos tiek izmainītas samazinātas galvenās cirtes caurmēra vērtības, kas tagad tiek noteikts vienādas visām bonitātēm – priedei 30 cm (līdz šim bija no 39 līdz 27 cm atkarībā no bonitātes), eglei 26 cm (līdz šim bija no 31 līdz 27 cm atkarībā no bonitātes), un bērzam 25 cm (līdz šim bija no 31 līdz 22 cm atkarībā no bonitātes).

Tiks ierobežota galvenās cirtes izpilde pēc caurmēra kritērija, ja pirms tam ir veikta kopšanas cirte, šī prasība stāsies spēkā no 2025. gada 1. jūlija. Cērtot kokus kailcirtē pēc galvenās cirtes caurmēra, būs jāsaglabā lielāks ekoloģisko un sauso koku skaits.

Līdztekus ar grozījumiem koku ciršanas noteikumiem, veikti arī grozījumi meža atjaunošanas, ieaudzēšanas un plantāciju meža noteikumos. Cērtot kokus pēc caurmēra, meža īpašniekiem būs pienākums atjaunot mežu ar kvalitatīvu stādāmo materiālu. Ļaujot mežam atjaunoties dabiski jaunās mežaudzes sastāvu parasti nosaka mazvērtīgāko koku sugu spēja ātri ieaugt. No 2023. gada 1. janvāra pēc kailcirtes mežaudzi, kas cirsta pēc galvenās cirtes caurmēra parametra, būs jāatjauno stādot vai saglabājot skujkoku paaugu, triju kalendāro gadu laikā. Ir ieviests arī jauns regulējums, kas dod meža īpašniekam iespēju nekvalitatīvi atjaunojušās mežaudzes novākt un atjaunot vēlreiz.

Grozījumi veicinās meža atjaunošanu ar kvalitatīvu Latvijā selekcionētu meža koku sugu stādāmo materiālu, palielināsies arī mežaudžu noturība pret klimata izmaiņu izraisītiem vides riskiem – vētrām, slimībām, kukaiņiem. Kvalitatīvas mežaudzes spēs arī daļēji kompensēt kokrūpniecībai pieejamās koksnes un oglekļa uzkrājuma ilgtermiņa samazināšanos aizsargātos mežos, kurus uztur bioloģiskās daudzveidības saglabāšanai.

Ar konsolidētajiem noteikumiem un grozījumiem var iepazīties:

Reinholds Pelše

MEŽA EKSPERTI