Meža eksperti

Puse meža īpašnieku joprojām neapzinās sava meža vērtību!

2022. gada 24. oktobris
puse meža īpašnieku joprojām neapzinās sava meža vērtību

MEŽA EKSPERTU rīkotajā par meža uzturēšanas paradumiem piedalījās 3644 dalībnieki, no tiem 30% bija meža īpašnieki, 43% no aptaujas dalībniekiem norādīja, ka mežs pieder kādam radiniekam, bet par meža nozari interesējās vai tajā bija nodarbināti 28% dalībnieki.

Meža kopšanas darbus regulāri vismaz reizi gadā 43% aptaujāto un to veica paši, 16% šo darbu labāk uzticēja profesionāliem pakalpojumu sniedzējiem, 13% bija norādījuši, ka paši strādā meža industrijā. Tikai 9% aptaujas dalībnieku neko īpašu savā mežā netika darījuši, bet 6% aptaujāto pēdējo gadu laikā vispār nav bijuši savā mežā.

Atbildot uz jautājumu, kādu nākotnes perspektīvu īpašnieki redz savam mežam, 42% aptaujāto norādīja, ka arī turpmāk vēlas paturēt mežu savā īpašumā un apsaimniekot to, tostarp arī izstrādāt cirsmas. 24% no meža īpašniekiem apzinās, ka mežs būtu jāapsaimnieko, bet regulārai kopšanai pietrūkstot zināšanu vai līdzekļu, vēl tikpat daudziem nebija skaidras vīzijas un plānu.

Jāatgādina, ka meža kopšanas mērķis ir paliekošās mežaudzes kvalitātes uzlabošana, jo galveno koksnes ražu saimnieks var ievākt un maksimālo peļņu gūt tad, kad konkrētā mežaudze sasniegusi ciršanas gatavību. Jau izstrādātām cirsmām iesakām mākslīgo atjaunošanu, kura dod augstāku meža nākotnes vērtību. Stādot mežu var arī izvēlēties attiecīgajiem apstākļiem ekonomiski izdevīgāko koku sugu, un meža atjaunošanas notiek īsākā laika periodā, jo selekcionēti stādi aug ātrāk. Mākslīgi atjaunotu audžu krāja 50 -70 gadu vecumā ir par 10-15% lielāka nekā dabiskas izcelsmes audzēs un var iegūt augstvērtīgāku kokmateriālus.

50% meža īpašnieku apzinās sava meža vērtību diezgan precīzi, bet tajā pat laikā apmēram tikpat liels skaits aptaujāto par to nav interesējusies vispār vai arī nezina. Tikai 1,4% aptaujāto īpašnieku norādīja, ka vēlas pārdot savu meža īpašumu tuvākajā laikā.

Tāpēc pirmā lieta, par ko jāpārliecinās īpašniekam, vai mežam ir derīga inventarizācija. Meža inventarizācijas jeb taksācijas rezultāts ir informācijas iegūšana par koksnes resursiem, meža zemes veidiem, biotopiem, aizsargjoslām un infrastruktūras objektiem, dabiskām brauktuvēm, stigām, meliorācijas grāvjiem un pēc tās var jau aptuveni spiest par meža vērtību. Inventarizācija ir arī viens no priekšnoteikumiem, lai veiktu koku ciršanu mežā, izņemot sauso un vēja gāzto koku ciršanu.

Reinholds Pelše

MEŽA EKSPERTI