Meža eksperti

Latvijas mežu platība pērn nemainīga

2022. gada 25. novembris
Mežu platība pērn nemainīga

Saskaņā ar Meža resursu monitoringa datiem, ko veic Latvijas valsts mežzinātnes institūts ’’Silava’’, 2022. gada 1. janvārī meži Latvijā aizņēma 3,299 miljonus ha, no kuriem valsts pārvalda un apsaimnieko 46,1% no visu mežu platības. Bērzu, priežu un egļu audzes kopā aizņema 72% no visu mežu platības (bērzs – 27%, priede – 26%, egle – 19%), purvi un lauces mežā aizņēma 0,149 miljonus ha.

Pēc CSP datiem, 2021. gadā Latvijā pavisam nocirta 13,1 milj. kubikmetru koksnes, no tiem valsts mežos 6,8 milj. kubikmetru koksnes, bet privāto meža īpašnieku un citu meža īpašnieku mežos iegūti 6,3 milj. kubikmetru koksnes. 2021. gadā salīdzinājumā ar iepriekšējo gadu kopējais izcirstās koksnes apjoms samazinājies par 1%. Valsts mežā izcirstais koksnes apjoms ir samazinājies par 0,581 milj. kubikmetru koksnes, bet pārējo īpašnieku mežā palielinājies par 0,410 milj. kubikmetru koksnes. Varam prognozēt, ka šogad tendence būs vēl vairāk jūtamāka un jo mežistrādes jaudas Latvijā ir ierobežotas un tās pašas “pārpērk” privāto mežu īpašnieki.

2021. gadā mežizstrādes izmaksas vidējās izmaksas cirtē pieauga par 4 līdz 12 procentiem. Kokmateriālu sagatavošanas vidējās izmaksas galvenajā cirtē bija 6,85 eiro/m3, pievešanas izmaksas bija 5,15 eiro/m3, transportēšanas izmaksas bija 6,55 eiro/m3. Sagatavošanas vidējās izmaksas starpcirtē attiecīgi bija 9,84 eiro/m3, pievešanas izmaksas 6,49 eiro/m3, transportēšanas izmaksas bija 6,67 eiro/m3.

Kopējās mežistrādes izmaksas ietver kokmateriālu sagatavošanu, pievešanu līdz ceļam un transportēšanu līdz iepirkšanas punktam. Galvenajā cirtē mežs tiek izcirsts pilnībā, bet starpcirtē (kopšanas, sanitārā) ciršana tiek veikta daļēji.

Saskaņā ar Latvijas valsts mežzinātnes institūts “Silava” datiem, ar mežu neapklātās zemēs 2021. gadā ieaudzēts 6 496 ha mežaudzes jeb par 1% mazāk nekā 2020. gadā. Ieaudzētās platības 2021. gadā veidoja šādas galvenās koku sugas: bērzs (31%), egle (44%), priede (9%), baltalksnis (8%) un pārējās koku sugas (apse, melnalksnis, ozols u.c. – 8%).

Reinholds Pelše

MEŽA EKSPERTI