Meža eksperti

Meža apsaimniekošana – viss, kas Tev par to jāzina

2023. gada 5. februāris
meža inventarizācija

2022. gadā Meža eksperti veica aptauju par meža uzturēšanas paradumiem, kurā piedalījās 3644 dalībnieki. 24% no meža īpašniekiem atzina, ka mežs būtu jāapsaimnieko, bet tam pietrūkst zināšanu vai līdzekļu, vēl 25% īpašnieku vispār nav skaidra nākotnes plāna. Iespējams, arī tavu mežu nesanāk regulāri apkopt, bet pārdot nekustamo īpašumu arī nevēlies. Meža eksperti iesaka pieņemt, ka Tavs mežs ir ne tikai rītdienai, bet arī šodienai. Jau vecākās mežaudzēs iespējams veikt retināšanas darbus jeb meža kopšanas cirti, nopelnot ap 1500 – 4000 € no 1 hektāra (2023. g.). Bet par visu pēc kārtas – lasi tālāk, lai uzzinātu vairāk par meža apsaimniekošanas pamatiem!

Būtiskākie meža apsaimniekošanas mērķi

 1. Ražošanas mērķis – meža apsaimniekošana ir vērsta uz maksimālu koksnes ieguvi pēc iespējas īsākā laikā kokapstrādes ražošanas mērķiem.
 2. Ekonomiskais mērķis – apsaimniekošana ir vērsta uz meža efektīvu izmantošanu un ilgtspējīgu attīstību ar domu par nākamajām paaudzēm.
 3. Ekoloģiski orientēta meža apsaimniekošana tur rūpi par ekosistēmas saglabāšanu un atjaunošanu, t.sk. meža dzīvnieku saudzēšanu un augu sugu daudzveidību.
 4. Aizsardzības mērķis fokusē uzmanību uz meža aizsardzību pret dabas katastrofām un citiem negatīviem ietekmējošiem faktoriem, lai nodrošinātu meža ilgtspēju un tā spēju atjaunoties.

Meža apsaimniekošanas plāns

Meža apsaimniekošanas plāns ir nepieciešams, lai noteiktu meža stāvokli un sagatavotu ilgtspējīgu apsaimniekošanas taktiku, kas nodrošinās meža resursu ilgtspējīgu izmantošanu un saglabāšanu. Plāns ietver ietver meža stāvokļa novērtējumu, jaunaudžu kopšanu, kā arī koku stādīšanu un sēklu audzēšanu. Šādus plānus izstrādā meža apsaimniekošanas speciālisti un mežsaimniecības uzņēmumi, piemēram, Meža eksperti. Ja te jau ir šāds plāns, aicinām ik pa laikam to pārskatīt, lai izvērtētu tā efektivitāti un veiktu nepieciešamās izmaiņas.

Meža apsaimniekošanas cikls

Meža apsaimniekošanas cikls ir process, kurā meža resursi tiek izmantoti un atjaunoti atbilstoši ilgtspējīgas apsaimniekošanas plānam. Tas sākas ar meža stāvokļa novērtējumu, turpinās ar meža kopšanas darbiem un beidzas ar cirsmu izstrādi un atjaunošanas darbiem.

Lēni augošām koku sugām ir ilgāks apsaimniekošanas cikls nekā ātri augošām sugām. Piemēram, eglēm tas var svārstīties no 50 līdz 90 gadiem, priedēm un bērziem – no 40 līdz 80 gadiem. Tāpat mežs, kuru izmanto ražošanai, parasti tiek apsaimniekots ar biežāku ciršanu un kokmateriālu iegūšanu, nekā mežs, kurā tiek veicināta dabīga ekosistēma.

Meža apsaimniekošanas darbi un metodes

 1. Kopšana ietver atzarošanu un lapu noņemšanu no kokiem, lai palielinātu ražu un uzlabotu koku veselību.
 2. Aizsardzība pret kaitēkļiem un slimībām – ietver pasākumus, lai aizsargātu kokus no dažādiem kaitēkļiem un slimībām, piemēram, ar pesticīdiem un fungicīdiem.
 3. Apsekošana – ietver meža stāvokļa un ražošanas novērtēšanu, lai noteiktu, kādas ir koku sugas, kaitēkļi un slimības, kas varētu radīt kaitējumu mežam.
 4. Ražošanas plānošana – ietver meža ražošanas plānošanu un kontroli, lai nodrošinātu ilgtspējīgu ražošanu un atjaunošanu.
 5. Meža reģenerācija – ietver jaunu koku audzēšanu un stādīšanu, lai atjaunotu un saglabātu meža dzīvotnes.
 6. Ilgtspējīga meža izmantošana – ietver meža zonēšanu un teritoriju plānošanu lai saglabātu meža daudzveidību un funkcijas, kā arī izmantot meža resursus ilgtspējīgi.
 7. Meža ugunsdrošības plānošana – ietver pasākumus, lai samazinātu meža ugunsgrēku risku un sagatavoties un reaģēt uz to, kā arī pasākumus, kuru mērķis ir veicināt meža atjaunošanos pēc ugunsgrēka.
 8. Meža aizsardzība un konservācija – ietver pasākumus meža saglabāšanai un aizsardzībai tādā veidā, lai saglabātu tā dabiskās un kultūras vērtības un izmantošanas iespējas.

Kokaudžu kopšanas darbi

Populārākie meža kopšanas pasākumi ir:

 • Pārstādīšana – lai veicinātu labu sakņu attīstību;
 • Atzarošana – nevēlamu zaru nozāģēšana, lai veidotu kuplu koka vainagu;
 • Laistīšana – lai nodrošinātu pietiekamu mitruma daudzumu, īpaši sausās vasarās;
 • Retināšana – bojātu vai mirušu koka novākšana; koku blīvuma samazināšana;
 • Aizsardzības pasākumi pret kaitēkļiem un slimībām.

Īpaši aktīva kopšana pirmajos gados jāveic jaunaudzēm. Tā ietver jauno koku stādīšanu, krūmu un zāles mīdīšanu, ravēšanu un pļaušanu – šeit bez kapļa un trimmera neiztikt. Vislabākais laiks kopšanas darbu veikšanai ir agrs pavasaris pirms zāles pilnbrieda un rudens, kad veģetācija ir apstājusies un zeme kļuvusi cietāka, bet vēl nav sniega.

Ja rodas kādi jautājumi par konkrētu koku sugu un kopšanas prasībām, ir ieteicams sazināties ar Meža ekspertu speciālistu, kurš varēs sniegt precīzākas un detalizētākas instrukcijas.

Meža apsaimniekošanas padomi teritorijās ar augstu postījumu risku

Ja tev piederošais mežs atrodas vietā, kas pakļauts augstam % ar meža dzīvnieku radītajiem postījumiem, jums ir divas iespējas:

 1. Apsaimniekot mežu rūpīgāk;
 2. Sadarboties ar medniekiem saistībā ar postījumiem un iespējamiem aizsardzības pasākumiem – dzīvnieku piebarošanu un lauču plānošanu, to apsaimniekošanu.

Rūpīgākai meža apsaimniekošanai ieteicams:

 • Cirtēs saglabāt lapu kokus, kas netraucē mērķa sugas augšanai un mežistrādei;
 • Jaunaudžu kopšanas cirtēs saglabāt bojātos skuju kokus līdz pirmajai komerciālajai kopšanai;
 • Jaunaudžu kopšanā saglabāt lielāku mērķa sugas koku skaitu;
 • Priežu un apšu jaunaudzēs mērķa sugas retināšanu uzsākt, kad koku augstums sasniedzis virs 5 m;
 • Atstāt enerģētiskās koksnes zaru čupas cirsmās ziemas periodā.

Kādi ir galvenie riski, ja mežs netiek apsaimniekots pārdomāti?

 1. Ja savlaicīgi netiek veikta jaunaudžu kopšana, meža saimnieks var ciest zaudējumus – samazinās koksnes kvalitāte, pieaug kaitēkļu uzbrukuma riski un paildzinās laiks līdz iespējamai meža ciršanai.
 2. Ja laicīgi netiek veikta meža apsaimniekošana, paaugstinās risks saņemt ar biotopu aizsardzību saistītus liegumus no Dabas pārvaldes.
 3. Neveicot savlaicīgu meža kopšanu, pastāv iespēja, ka mežs pāraug un vērtīgā koksnes kubatūra aiziet bojā vai zaudē savu kvalitāti.

Izvēle paliek tavā ziņā – apsaimniekot mežu pašam vai uzticēt to profesionāļiem!

Kā Tev var palīdzēt Meža eksperti?

Meža eksperti, izmantojot meža kopšanas modeli un pielietojot dažādas tehnoloģijas un kopšanas optimizācijas ciklu, piedāvā veikt Tava meža apsaimniekošanu, inventarizāciju un inventarizācijas datu izpēti un regulāru meža atjaunošanu.

Izvēloties mežu apsaimniekot pie profesionāļiem, mežu īpašniekiem tiek nodrošināts ilgtermiņa ieguvums:

 • Ikgadējās koksnes kubatūras pieaugums (peļņa šodien);
 • Ilgtspējīga meža apsaimniekošana;
 • Meža īpašuma vērtības palielināšanās.

MEŽA EKSPERTI