Meža eksperti

Biežāk lietoto meža terminu ABC

Audzes šķērslaukums

Viena hektāra platībā augošu koku stumbru šķērslaukuma summa kvadrātmetros. Audzes šķērslaukums raksturo, cik lielu platību no konkrētā zemes gabala aizņem koki ar saviem stumbriem, kā konkrētajā audzē tiek izmantota augšanas telpa. Šķērslaukums ir nozīmīgs, veicot krājas kopšanas cirti vai izlases cirti.

Bonitāte
Vienība mežaudzes ražīguma raksturošanai, ko nosaka pēc koku augstuma noteiktā vecumā. Audzes bonitātes apzīmēšanai lieto romiešu ciparus Ia līdz V. Augstākā bonitāte ir Ia, zemākā – V. No audzes bonitātes ir atkarīgs atļautais ciršanas vecums vai caurmērs.
Ciršanas apliecinājums

Valsts meža dienesta atļauja veikt plānoto koku ciršanu mežā. VMD, izsniedzot ciršanas apliecinājumu, apliecina konkrētās plānotās darbības atbilstību Meža likumam.

Cirsmas krāja

Koku stumbru krāja ar mizu un atlikumiem.

Cirsmas likvīdā krāja

Koku lietkoksnes un malkas apjoms. No likvīdās krājas tiek aprēķināta cirsmas vērtība.

Cirsmas novērtējums

Šis novērtējums tiek sagatavots, izmantojot specializētu programmatūru, kas apkopo dastošanas rezultātus. Cirsmas novērtējums ir nepieciešams, lai veiksmīgi un kvalitatīvi noslēgtu cirsmas pārdošanas darījumu.

Cirsmas pārdošana

Augošu koku izstrādes tiesību pārdošana konkrētos meža nogabalos.

Cirtmets

Vecumklase, kuras zemākā robeža ir ciršanas vecums.

Dastošana

Visu cirsmā esošo koku caurmēra mērīšana, izdalot koku sugas un to kvalitāti. Dastošanas rezultātā tiek iegūta precīza cirsmas krāja un sortimentu iznākuma prognoze.

Ekoloģiskie koki

Veci koki izcirtumā, kuri tiek atstāti kā dzīvesvieta tiem meža iemītniekiem, kuri dabiski dzīvo vecos kokos.

Galvenās cirtes caurmērs
Mežaudzes valdošās sugas koku vidējais caurmērs, no kāda/kura atļauts cirst mežaudzi pēc caurmēra.
Meža likums nosaka, ka pēc caurmēra atļauts cirst priedes, egles un bērza mežaudzes. Skatīt šajā likumā esošo 2. tabulu.
Galvenās cirtes vecums

Mežaudzes valdošās koku sugas vecums no kāda/kura atļauts veikt kailcirti vai izlases cirti pēc vecuma. Skatīt Meža likuma 1. tabulu.

Iedzīvotāju ienākumu nodoklis no augošu koku pārdošanas
Augošu koku pārdošanas darījumos LR likumdošana paredz 7.5% IIN nodokli no darījuma summas.
Likme veidojas sekojoši: no augoša meža pārdošanas izciršanai, ienākuma nodokļa likme ir 10%, taču pirms nodokļa aprēķināšanas no izmaksājamās summas atskaita ar meža atjaunošanu saistītos izdevumus 25% apmērā no izmaksājamās summas.
Jaunaudze

Mežaudzes, kurās skuju koku, ošu un ozolu vecums ir līdz 40 gadiem, baltalkšņu vecums – līdz 10 gadu vecumam, un pārējo koku sugām – līdz 20 gadu vecumam.

Kailcirtes platība

Meža likums nosaka maksimālo kailcirtes platību. Atkarībā no meža augšanas apstākļu tipa tie ir 2 vai 5 hektāri.

Meža augšanas apstākļu tips

Ir 23 meža augšanas apstākļu tipi (MAAT). No MAAT ir atkarīga meža apsaimniekošana, piemēram koku ciršanas vecums un cirsmas maksimālā platība.

Meža ieaudzēšana

Īpašuma apmežošana jeb meža ieaudzēšana teritorijā, kas līdz tam Nekustamā īpašuma valsts kadastra informācijas sistēmā nav reģistrēta kā mežs.

Meža inventarizācija

Mežu raksturojošo rādītāju ievākšana, veicot apsekošanu dabā. Meža inventarizācija ir jāveic vismaz reizi 20 gados.

Meža zeme

Zeme uz kuras atrodas mežs, kā arī ar mežu saistītie pārplūstošie klajumi, purvi, lauces un tam piegulošie purvi.

Plantāciju meži

Ieaudzētas, mākslīgi veidotas mežaudzes.

Kāpēc izvēlēties Meža Ekspertus?

 

Naudu pārskaitām līguma parakstīšanas dienā

Garantēts labākās cenas piedāvājums pēc vērtējuma

Nav slēptu izmaksu – visi saistītie izdevumi tiek apmaksāti

Cienām jūsu laiku, reaģējam ātri un profesionāli

Nauda neaizplūst. Reinvestējam jaunaudžu ierīkošanā

Rūpējamies par nākotni. Stādām un kopjam mežus

Atsauksmes

Pieteikties pakalpojumam